Algemene voorwaarden

Algemeen

Van Ruiten Administraties biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Van Ruiten Administraties worden gewijzigd.

Bij het samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De juistheid en volledigheid van deze site kan echter niet worden gegarandeerd. Van Ruiten Administraties accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze site.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Van Ruiten Administraties dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door Van Ruiten Administraties onderhouden en Van Ruiten Administraties heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Van Ruiten Administraties dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Van Ruiten Administraties.

Algemene voorwaarden

Op al onze leveringen en diensten zijn de NOAB-leveringsvoorwaarden van toepassing zoals deze gedeponeerd zijn als “NOAB Voorwaarden” bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Bosch. Een afschrift van deze voorwaarden is bij ons verkrijgbaar of kunt u hier downloaden Algemene voorwaarden. Onze aansprakelijkheid strekt zich niet verder uit dan tot het verzekerd bedrag zoals genoemd in onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Inschrijving Kamer van Koophandel

Van Ruiten Administraties is de handelsnaam van V.O.F. Van Ruiten Administraties, welke vennootschap is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland te Alkmaar onder nummer 59887834.

1 januari 2014