Belasting aangifte in Den Helder e.o.

Verzorgen van belasting aangifte in Den Helder e.o.

Wij kunnen uw belasting aangifte (Inkomstenbelasting/premie Volksverzekeringen) verzorgen. Zorg dat u bij het (laten) invullen van uw belasting aangifte inkomstenbelasting de volgende zaken (voor zover van toepassing) van uzelf en dat van uw eventuele partner bij de hand heeft:

 • BelastingaangiftenJaaropgaven van werkgevers, pensioenfondsen en
  sociale uitkeringen.
 • Eventuele Openbaar Vervoerverklaring.
 • Overzicht van ontvangen en/of betaalde alimentatie.
 • Polissen en betalingsbewijzen van lijfrentepolissen.
 • Bij aankoop van een woning, de nota van de notaris en de nota inzake de taxatiekosten.
 • Jaaroverzicht van hypotheek eigen woning en/of woningverbeteringskrediet .
 • Nota’s van verbeteringen aan de woning.
 • Gemeentelijke aanslagen Onroerende Zaakbelasting van de eigen woning en de overige panden
  (WOZ-waarde).
 • Eventuele giften (te denken valt aan de kerk, goede doelen, etc.).
 • Door u betaalde nota’s van tandarts, huisarts, uitkeringsoverzichten zorgverzekeraar, etc.
 • Jaaroverzichten van bank-, spaar,- en beleggingsrekeningen.
 • Jaaroverzichten effecten en kapitaalverzekeringen.
 • Jaaroverzichten van schulden.
 • Belastingaanslagen voorgaand jaar, voorlopige aanslagen/teruggaven lopend jaar.
 • Overige gegevens waarvan u verwacht dat ze aftrekbaar zijn of tot uw vermogen behoren.

Met genoemde documenten voorhanden verloopt uw aangifte sneller en vollediger. Mocht u vragen hebben neem dan gerust contact met ons op.

 

Verzorgen voorlopige Teruggave / ToeslagenBrievenbus

Als u een woning heeft aangekocht is er tevens meestal sprake van kosten welke u in mindering kunt brengen op / aftrekken van uw belastbaar inkomen. Te denken valt o.a. aan eenmalige kosten van de notaris m.b.t. de hypotheek, taxatie van de woning, afsluitprovisies/bemiddelingskosten en de door u betaalde rente van de hypotheek. Hierdoor bent u minder belasting verschuldigd en heeft u recht op een teruggave van de teveel ingehouden loonheffing op salaris en/of uitkering. U kunt ervoor kiezen om dit in maandelijkse termijnen terug te krijgen of aan het einde van het jaar in één keer. Indien u dit maandelijks wenst kunnen wij voor u een Voorlopige Teruggave bij de Belastingdienst verzorgen.

Ook als u meent in aanmerking te komen voor de Zorgtoeslag en/of  het Kindgebonden Budget bent u bij ons aan het juiste adres.

 

NalatenschapVerzorgen aangifte Recht van Successie en Schenkingsrecht

Iedereen die iets erft of schenkt, moet in principe aangifte doen van die verkrijging. Ongeveer vier maanden na het overlijden stuurt de Belastingdienst een aangiftebiljet aan één van de erfgenamen. Dit gebeurt wanneer er vermoedelijk successierechten verschuldigd zijn.

Ook als u geen aangiftebiljet heeft ontvangen, moet u zelf aangifte doen als er over de verkrijging successierecht verschuldigd is.

Voor de Schenkbelasting geldt dat, tenzij de Belastingdienst zelf een aangifteformulier heeft uitgereikt (u dient deze altijd in te vullen, waarbij de termijn meestal één maand is), de schenker en/of de verkrijger uiterlijk op 1 maart van het kalenderjaar volgende op de belaste schenking/verkrijging zelf aangifte dient te doen.

Wij kunnen u hierbij assisteren, maak hiervoor vrijblijvend een afspraak.

 

Tarieven

Om reden dat de door ons te verzorgen aangiften nooit standaard zijn, kunnen wij hier geen vast tarief per aangifte afgeven. Desondanks kunnen wij vooraf met u een prijs afspreken m.b.t. uw aangifte Inkomstenbelasting / premie Volksverzekeringen / Voorlopige Teruggave / Schenkbelasting en/of Successierecht.

U kunt hiervoor geheel vrijblijvend een afspraak maken met de heer Van Ruiten. Voor een afspraak zijn wij telefonisch te bereiken via 0223-690136 / mobiel 06-50676129 of u kunt gebruik maken van ons contact formulier.